Chuẩn Hoá Tiếng Anh - EMAS ®

ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun)

Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun) icon news

Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với ‘a’ hay với ‘the’. VD: one book, two books, ..
Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh

Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh icon news

Một câu tiếng Anh thông thường bao gồm các thành phần sau:
EMAS: thứ tự của các loại tính từ

EMAS: thứ tự của các loại tính từ icon news

Tính từ hầu như luôn xuất hiện ngay trước danh từ hoặc ngữ danh từ mà chúng bổ nghĩa. Thỉnh thoảng tính từ xuất hiện trong một chuỗi; khi xuất hiện như vậy chúng phải tuân thủ theo thứ tự nhất định tùy theo phân loại.

Tính từ xuất hiện theo thứ tự sau: 1. Định từ - mạo từ và một số từ hạn định khác

Ví dụ: a, an, five, her, our, those, that, several, some
Total: 5
Top

Facebook